STADGAR

Stadgar

Stadgarna reviderades senast på årsmötet i maj 2008.

§ 1

Svenska Oberoende Musikproducenter (SOM) är en partipolitiskt obunden ideell förening.

§ 2

Föreningen ska genom kulturpolitisk verksamhet, särskilt inom musikens område, skapa förutsättningar för ett mångfaldigt och innovativt musikliv med demokratiska värderingar.

Föreningen ska fungera som ett diskussionsforum, där medlemmarna kan delge varandra sin erfarenheter i kulturpolitiska och branschmässiga frågor av gemensamt intresse.

Föreningen skall bevaka medlemmarnas intressen i frågor angående ersättningar för utnyttjande av medlemmarnas inspelningar samt inkassera dessa ersättningar, i förekommande fall, för vidare utbetalning till respektive rättsinnehavare. Föreningen äger rätt att innehålla medel till täckande av sina kostnader enligt beslut av föreningen.

§ 3

Medlemskap i föreningen kan erhållas av varje juridisk person som

a) ansluter sig till föreningens målsättning
b) har utgivit minst fyra fullängdsproduktioner eller motsvarande och har en kontinuerlig utgivning av minst två fullängdsproduktioner eller motsvarande per år.
c) betalar den av styrelsen fastställda årsavgiften.

§ 4

Fonogramproducenter, som av olika anledningar ej kan vara medlemmar i föreningen, men som ändå vill använda föreningens tjänster, kan erhålla anslutning. Ansluten fonogramproducent äger närvaro- och yttranderätt vid föreningens möten men ej rösträtt.

§ 5

Beslut om medlemskap eller anslutning till föreningen fattas vid styrelsemöte eller årsmöte.

§ 6

Uteslutning kan ske med 3/4 majoritet på föreningsmöte av
a) medlem eller ansluten som motarbetar föreningens stadgar.
b) medlem som underlåter att deltaga i föreningens arbete.

§ 7

Ordinarie årsmöte hålls före 30/6 . Kallelse ska utgå skriftligen minst 3 veckor i förväg. Förslag till stadgeändringar ska delges medlemmarna i samband med kallelsen.

§ 8

Årsmötet ska behandla följande frågor:

a) Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare
b) Fastställande av röstlängd
c) Fastställande av dagordning
d) Mötets behöriga utlysande
e)Verksamhetsberättelse, ekonomi- och revisionsberättelse. Fastställande av balansräkning.
f) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
g) Val av styrelse
h) Val av revisor

§ 9

Extra årsmöte inkallas på sätt som stadgas för ordinarie årsmöte, om styrelsen eller minst hälften av medlemmarna så begär.

§ 10

Föreningens styrelse består av minst fem ledamöter och högst tre suppleanter.

Styrelsen ska ha minst 4 protokollförda möten per år. Protokollen ska tillgängliggöras för alla medlemmar.

§ 11

Föreningens verksamhetsår är kalenderåret.

§ 12

Beslut om stadgeändringar fattas med enkel majoritet på årsmöte.

§ 13

Upplösning av föreningen sker genom beslut vid två på varandra följande årsmöten, mellan vilka det förflutit minst tre månader.
I händelse av upplösning fördelas föreningens tillgångar på sätt som beslutas vid föreningens sista möte.