• Version 1.0.0
  • Download 11
  • File Size 41.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 2015-11-25
  • Last Updated 2015-11-25

ARSMOTEPROTOKOLL2014

Årsmöte i SOM fredagen den 29/5 i Stockholm 2015 klockan 10.00–12.00

Plats: Stacken, Nalen, Stockholm

Närvarande: Peter Åstedt (Dead Frog Records), Mats Hammerman (Massproduktion), Anders Engström (Nons), Daggan Stamenkovic (Novoton), Pierre Ström och Billey Shamrock (YTF Records), Carl-Marcus Gidlöf och Linn Linderson(Despotz Records), Jonas Sjöström (Playground), Petra Lundmark (BD Pop), Fredrik Holmgren (Startracks), Josefin Fundin och Julia Holm(Bad Taste Records), Robert Holmin (Robert Holmin Ljud & Bild), Marsel Nichan (Nichan Records), Jonas Öberg (SOM), Danne Carlsson (Själklart Recordings), Thomas Hörnkvist (Vicisolum Records), Marie Lundvall och Peder Bjoerk (The Sublunar Society), Anders Mörén (Misty Music), Erik von Sydow (Cans n Cones Recordings), Thomas Lundmark (Revisor), Per Kviman (Versity Music), Dan Bengtsson och Klas Lunding, Telegram Studios, Per Sjösten (Footprint Records), Johan Johansson (Imogena Records), Martin Peterson (Audioroom), Björn Uddén (Daphne Records), AK von Malmborg (mAKe Records), Vera Vinter (Bjärka Produktion), Matthias Rexius (Rexius Records), Claes Olson och Malin Jonsson(Comedia), Alex Hellid(Threeman Recordings), Peter Nordenström (Adore Music), Krister Hessling och Torny Gottberg (Progress Productions)

  1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare

Till ordförande för årsmötet valdes Anders Engström, att föra protokollet Jonas Öberg och att justera detta Cisela Björklund och Claes Olson.

2. Mötets behöriga utlysande

Mötet fann årsmötet behörigt utlyst.

3. Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

4. Medlemsfrågor och upprättande av röstlängd

Upprättad närvarolista beslöts utgöra röstlängd för årsmötet med noteringen att endast medlemmar har rösträtt.

Inval: Sublunar Society önskade flytta över från associerade till medlemmar vilket naturligtvis beviljades.

5. Verksamhetsberättelsen för 2014

Styrelsen föredrog verksamhetsberättelsen och denna godkändes och lades till handlingarna. Noterades ett önskemål om att starta en arbetsgrupp som tar regelbundna möten med Sveriges Radios musikläggare för att få en bättre dialog om hur de genomför sitt arbete. Vidare efterfrågades en uppdaterad lista på radions musikredaktörer som Mats fick i uppdrag att distribuera. Styrelsen fick ett mycket positivt bifall på arbetet kring Grammofonarkivet och möjligheten att skapa en digital musikdatabas som kan nyttjas av branschen alla aktörer.

6. Fastställande av resultat- och balansräkning för 2014 samt godkänd revisionsberättelse

Styrelsen föredrog den ekonomiska berättelsen som godkändes och lades till handlingarna. Revisor Thomas Lundmark presenterade revisionsberättelsen.

7. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2014

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

8. Val av ny styrelse, Val av revisor, val av valberedning

Valberedningens förslag till ny styrelse för 2014 presenterades:

Jonas Sjöström (Playground Music)

Peter Nordenström (Adore Music)
Mats Hammerman (Massproduktion)

Petra Lundmark (BD Pop)
Anders Engström (3NO Music)
Victoria Skoglund (A Tenderversion Recording)

Josefin Fundin (Bad Taste Records)

Peter Åstedt (Dead Frog Records)
samtliga ovan omval

Richard Granberg har avböjt omval. Till ny medlem till styrelsen föreslogs Per Sjösten (Footprint Records).

Mötet godkände valberedningens förslag.

Till revisor valdes Thomas Lundmark.

Till valberedning omvaldes Magnus Bjerkert (Adrian Recordings), Fredrik Holmgren (Startracks) och Björn Udden (Daphne Records). Mats Hammerman fungerar som sammankallare.

9. Fastställande av medlemsavgift för 2016 – förslag om 1000: - per medlem och 500: - per associerad medlem
Möte beslutade att bifalla förslaget och fastställde medlemsavgiften för 2016 till 500 kr för associerade och 1000 kr för medlemmar.

10. Information om Manifest
Anders och Mats informerade om hur årets gala förlöpt och planeringen för 2016.

Det informerades även om Manifest on Tour och hur det kommer bli i 2016.
Avslutningsvis uppmanades
de som var intresserade av att delta i arbetet att höra av sig då arbetsgruppen är en öppen sådan.

12. Information om samarbetet med IFPI

Anders informerar om att ett nytt EU-direktiv kommer ändra IFPI:s verksamhet. Mer information om detta kommer skickas ut till när den finns.

11. Information om IMPALA – den Europeiska independentorganisationen

Från 1 juli i år får man inte importera skivor från USA utan att betala NCB avgift, även om den redan är betald i USA. Detta gäller för alla länder utanför EFTA-området.

13. Utblick mot 2015/2016 – styrelsens visioner för framtiden

Anders och Mats berättar om kommande projekt som det även står om i verksamhetsberättelsen.
Några av de kommande projekten är, E-plikt projekt med KB, musikvideo digitaliseringsprojektet, Manifest, och utbildningsprojektet Dröm om en Ström.


13. Övriga frågor
Det inkom en fråga om vi har haft en dialog, eller om vi har möjlighet att upprätta en sådan med NcB om att mindre bolag betalar för producerade skivor, medan större bolag endast betalar för sålda skivor. Samt tydligare definition om hur kravet att gratis ”promo” skivor ska markeras är. Jonas Sjöström tar en dialog med NcB om vad som verkligen gäller för producenter som redovisar NcB själv.

En önskan om en aktiv SOM baserad spotifyspellista för SOMs bolag. Denna kan så läggas upp på SOMs nya hemsida,

Peder Bjoerk ställer gärna upp och administrerar den. Mats, Jonas Öberg och Peder pratar med Spotify och tar tag i detta.

Cisela Björklund presenterade Matronas nya websida www.barnensjukebox.se, om någon har barnmusik eller projekt som skulle passa in så kontakta Cisela på cisela@matrona.se.

14. Mötets avslutande

Mötet avslutades av Anders Engström som tackade de närvarande för visat intresse.

Vid protokollet Justeras

Jonas Öberg Claes Olson

Cisela Björklund