• Version
 • Download 9
 • File Size 63.00 KB
 • File Count 1
 • Create Date 2017-04-16
 • Last Updated 2017-04-16

somprot28feb2017

Styrelsemöte SOM onsdagen den 28 februari 2017 på Playground Music

Tid: 11:00-14.20

Närvarande: Mats Hammerman (Massproduktion), Anders Engström (NONS), Ömer Akay (Despotz Records), Vera Vinter (Bjärka), Theodora Nordqvist (Parent’s House), Jonas Sjöström (Playground Music), Magnus Bjerkert (Adrian Recordings), Petra Lundmark (BD Pop) och Peter Åstedt (Dead Frog Records)

 

 1. Formalia
  Till mötesordförande valdes Anders Engström, sekreterare Mats Hammerman. Justerare blev Ömer Akay och Vera Vinter.

 2. Inval och uteslutning:
  Inval:

Korphult Kompani (Jonstorp), JE Sounds (Malmö), PR Records Label Group (Linghem) presenterades och valdes in som medlem.

Theodora Nordqvist var på plats och presenterade sitt bolag Parent’s House. Parent’s House (Sthlm), Dumont Dumont (Sthlm), Smallfunk Music (Sthlm) och Dazed Music (Norrköping) presenterades och valdes in som associerade medlemmar.
Mötet konstaterade att det borde finnas en möjlighet för de ansökande bolagen att själva välja om de vill bli medlemmar eller associerade. Vidare skulle Mats skicka ut en påminnelse till de som önskar ta klivet från associerade till medlemmar.

 

Catfight och Killer Cobra Records har meddelat att de lägger ned verksamheten och ströks sålunda ur medlemsmatrikeln.

 

 1. Rapporter

Impala och WIN
Jonas rapporterade kort från det senaste Impalamötet i Köpenhamn. De stora punkterna var avslutandet av divestmentprocessen som ska vara klar sista mars. Vidare noterades vissa framgångar gällande Youtube och Value Gap där EU nu inte längre tycker att Google mfl kan gömma sig bakom ”Safe Harbour” utan måste förhandla copyrightavgifterna med rättighetsägarna. Vidare att rättighetshavarna bör ha möjlighet till sk. ”Stay Down”, dvs att de inte hela tiden måste anmäla samma överträdelser utan att det räcker med att anmäla en gång.  Vidare konstaterades att de framstötar från medverkande musikers organisationer (Musikerförbundet och SAMI och deras europeiska samarbetsorganisationer) att få rätt till en del av streamingintäkterna, utifrån ett upphovsrättsligt perspektiv, inte har lyckats.

 

Anders har författat individuella brev till alla svenska EU-parlamentsledamöter och förklarat SOMs och Impalas ståndpunkter när det gäller Copyrightdirektivet.

 

När det gäller WIN så har de nu flyttat ut från AIM och har ett eget kontor med vissa funktioner gemensamma med AIM. De jobbar aktivt nu med att ta fram världsstatistiken och har gett en förhandsuppgift på att Indies del är runt 33 % på världsnivå för 2016. Dock är skillnaden stor i olika länder. Extremerna är Japan och Korea där indies har 80 % av marknaden.  WIN publicerar nu i mars även fram en studie i hur försäljningslistorna fungerar runt om i världen.  På WIN-kansliet finns numera en norsk kvinna anställd som kansliet har löpande kontakt med. Mats skickar ut infon om världsstatistiken.

 

Musiksverige

Har gjort en plan för 2017/2018. Planerar en informationskampanj gällande upphovsrätt på skolor utifrån ett positiv exempel från Finland.  När det gäller statistikrapporten i höst kommer ökat fokus läggas vid att analysera hur det ser ut för de smala genrerna och hur det förhåller sig med svensk kontra internationell musiks försäljning i Sverige. Statistiken ska problematiseras och inte bara vara siffror.

 

När det gäller EU:s lånegarantier för Kreativa Näringarna har den sista dörren stängts då ALMI tackat nej till att vara ansvarig för lånegarantierna i Sverige. Alla svenska banker har tidigare tackat nej. Vi måste ta med detta i våra fortsatta diskussioner med Kulturdepartementet och trycka på höjt fonogramstöd nu när denna dörr till finansiering har stängts. Vidare har Kulturrådet annonserat en satsning på det fria musiklivet så det bör vi trycka på att vi är en del av.


IFPI

Stor del av diskussionen inom IFPI rör förslagen till nya stadgar för IFPI utifrån EU:s direktiv för kollektiv licensiering. Det finns frågeställningar kring hur årsmötet och styrelsens funktioner. Inför de nya stadgarna kommer SOMs medlemskap och roll att definieras och sättas på papper.

 

Manifestgalan

Styrelsen var nöjd med årets gala. Galan var utsåld på tisdagen innan. Bra uppmärksamhet, bra konferenciärer och bra uppträdande. Det var 180 sålda förköp och 49 sålda på efterfestinsläppet, samt 370 på gästlistan (nominerade, sponsorer och jury) Totalt 599 på plats om man bortsåg från bandens gästlistor och närvarande arrangörer och personal.

 

Biljettintäkterna var knappt 4000 kr lägre då SAMI och SKAP inte köpte några biljetter i år till sina medlemmar (vilket inte alltid utnyttjades full ut och gjorde att vi kunde sälja dem igen). Färre återbud bland fribiljetterna jämfört med förra året gjorde att det fanns färre biljetter att släppa till försäljning i dörren.

 

KB/Sveriges Radio

Bra stöd från verksjuristen Jerker Rydén på KB för att övertyga tveksamma på SR, STIM och SAMI om fördelarna med projektet. Musikansvariga på SR är positiva men det krävs även att övertyga SRF som är SR:s förvaltningsbolag som äger den administrativa frågan.

 

Radiogruppen

Mötet diskuterade tankar som gruppen hade att sälja in ett musikjournalistiskt program. Mats bokar möte med produktionsbolag och nytt möte med arbetsgruppen. Theodora anmälde intresse att vara med och Mats skickar protokollen till henne. Styrelsen ansåg att detta var en viktig fråga och tyckte att om man hittar lämplig person, avsätter en summa till någon för att driva frågan.

 

Nordiska spellistor

Mats rapporterade att DUP tagit huvudansvaret för projektet och kommer att driva det oavsett vår ekonomiska medverkan. Mats har bidragit med input och material. Projektet kommer att lanseras på By:larm 3 mars 2017 och Lars Tengroth kommer att vara på plats och representera SOM. Mats skickar ut utskicket på nytt med uppdaterad info när projektet sjösatts.

 

Jonas rapporterade att de nordiska spellistor som Nomex har varit huvudman för kommer att läggas ned inom kort så finanserna inte tillåter fortsatt verksamhet. Mötet diskuterade om det fanns möjlighet att inkludera dessa i projektet.

 

IBT 2

Ansökningarna ser lovande ut. Både majors och indies denna gång då även IFPI är med som huvudman. Arbetsgruppen kommer att ha möte på måndag för att ta ut de som kommer att få gå kursen.

 

4 Prel bokslut 2016

Mötet konstaterade att det ser lovande ut och att vi håller budgeten med marginal. Noteras bör att alla konton inte är avstämda och att resultatet kan ändras något. Jonas rapporterade att aktieportföljen gått upp från 1,7 senaste rapporten till 2,5 miljoner idag. Mötet utdelade beröm till honom för förvaltningen.

 

5 Övriga frågor

Ändring arbetstid kontoret.

Anders har fått förfrågan att utöka sin tid på Playground Music och vill gå ned från 50 % i arbetstid för SOM till 20%. Kansliets förslag är då att Mats går upp i tid från 80 till 90 % och tar över Anders arbetsuppgifter kring Manifestgalan och vissa administrativa plikter och att Anders fokuserar på att representera SOM på möten i IFPI, Kulturrådet m.fl. samt att slutföra KB-projektet.

 

Mötet diskuterade olika upplägg och beslutade att fördela arbetstiden enligt förslaget. Mötet konstaterade att med Anders minskade arbetstid så bör vi se över nyttan med kontoret på STIM-huset. Kansliet fick i uppdrag att se över användandet av kontoret på STIM och finna en billigare lösning.

 

Anders rapporterade att uppropet Ett musikliv för alla (som vi är med som undertecknare på) nyligen fick träffa Kulturdepartementets nya musikhandläggare August Arvidsson. Detta har gett ny energi till uppropet och Anders kommer att delta i ett strategimöte den 22 mars för att ta fram ett gemensamt musikpolitiskt program inför valet 2018.
Vidare har Anders deltagit med ett möte med Jazzapparat som samlar skivbolag inom jazzgenren.

 

 

 

Nästa möte

Vi spikade nästa möte till den 3 april kl 12.00 på Playground. Vi spikade årsmötet till den 19 maj. Mötet lade även förslaget till valberedningen att finna en suppleant till den kommande styrelsen. Mats bokar lokal.

 

 1. Avslutande.

Anders avslutade mötet och tackade för ett intressant möte.

 

Sekreterare

 

 

 

Mats Hammerman

 

 

Justerare

 

 

 

 

Ömer Akay                                                Vera Vinter