• Version 1.0.0
  • Download 13
  • File Size 117.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 2015-11-25
  • Last Updated 2015-11-25

Verksamhetsberättelse 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA OBEROENDE MUSIKPRODUCENTER 2014

SOM är en intresseorganisation för oberoende svenska skivbolag. Med oberoende menas skivbolag som är fristående från de s.k. majorbolagen och inte ägs till mer än 50 % av någon av dessa. SOM är organiserat som en ideell förening.

MUSIKFÖRSÄLJNING 2014

Under 2014 ökade försäljningen av strömmade musiktjänster med 10,8 procent. Den digitala försäljningen står idag för 83,8 procent av den totala musikförsäljningen och 79,8 procent av den totala försäljningen kommer från strömmade musiktjänster.

Den fysiska försäljningen fortsatte att minska under året – med 33,8 procent från 229 miljoner kronor till 152 miljoner kronor och står idag för 15,4 procent av den totala musikförsäljningen. Den totala musikförsäljningen gick ner med 0,4 procent till 987 miljoner SEK

Värt att notera i detta är att downloadförsäljningen fortsätter att minska och slutar på 4 % av totalen på årsbasis. Den digitala musikförsäljningen sammantaget fortsätter alltså ändå att öka kraftigt i Sverige.

2014 var inte lika präglad av debatten kring fildelning och krisen i Musikbranschen utan mycket av diskussionen handlade om Spotify och ersättningsmodeller och en mer positiv attityd till upphovsrättsfrågor. Generellt har piraterna nästan försvunnit från den offentliga debatten under 2014. Däremot har fenomenet piratkopiering och illegal fildelning inte försvunnit men med en fungerande intäktsmodell har problemen de skapar minskat generellt.

SOM har dock konstaterat vid ett flertal tillfällen att för många av de oberoende musikbolagen har inte tappet i försäljningsintäkter kunnat ersättas av de nya konsumtionsmönstren. Detta beror i första hand på den demografiska profilen på konsumenterna, det är helt enkelt inte all publik som hittat till de nya tjänsterna. Med minskad fysisk försäljning är det flera genrer som får svårare att nå ut till sin publik.

Sedan år 2000 har den fysiska skivförsäljningen gått ned 91 procent och många skivbutiker har försvunnit. Vinylförsäljningen ökade dock under året med 45,6 procent och står idag för 2,1 procent av den totala musikförsäljningen, vilket är nästan är en fördubbling från förra året. Initiativet Record Store Day har på ett positivt sätt satt fokus på skivbutikerna och stöds numera även av IFPI.

Minskad andel svensk repertoar

Den svenska repertoaren betydelse minskade för fjärde året i rad. Av den totala musikförsäljningen är 31,9 (39 %) procent lokal repertoar och 68,1 procent (61 %) är internationell repertoar. Efter flera år av ökning har nu den svenska repertoaren på fyra år minskat från 54 % till 32 %.

STYRELSEN I SOM

Styrelsen har under året bestått av Mats Hammerman (Massproduktion), AK von Malmborg (mAKe Music), Petra Lundmark (BD Pop), Anders Engström (3NO Music),
Victoria Skoglund (A Tenderversion Recording), Peter Nordenström (Adore Music) och Jonas Sjöström (Playground Music). Richard Granberg (Hitworks), Peter Åstedt (Dead Frog Records) och Josefin Fundin (Bad Taste Records). När styrelsen konstituerade sig beslutade de sig för att slopa suppleantplatserna så att alla har under året varit ledamöter.

Styrelseordförande har varit Anders Engström och Thomas Lundmark har varit revisor.

Anna Westin har varit ekonomiansvarig.

Styrelsen har under året haft sju möten förutom årsmötet. Utöver dessa möten har arbetsgruppen för Manifest och olika arbetsgrupper inom och utom styrelsen haft ett antal möten.

SYNK!

SOM arrangerade ett Synk-seminarium tillsammans med Media Evolution för att belysa möjligheter att få med musik i film och TV. Projektledare var Victoria Skoglund (A Tenderversion Recording) och Josefin Fundin (Bad Taste/Feeble). Detta genomfördes 26 februari på Media Evolution City 2014 i Malmö och blev mycket lyckat med 65 deltagare och mycket hög nivå på föredragen. Medverkade gjorde:

Jen Malone (Los Angeles). Music Supervisor (Homeland, How I Met Your Mother, Bones etc.)

Josefin Fundin och Jonas Nilsson. Feeble Music (Lund/Los Angeles) Förlag och One Stop för indiemusik för synk. Jobbar mot den amerikanska marknaden med främst TV, Film och spel.

Andreas Wenglén. Popjuristen (Stockholm)

Juridisk hjälp för populärkulturella kreatörer inom musik, mode, design och media.

Ulrika Holmberg. Musichelp (Vagnhärad) - Vad händer efter att Synken är satt?

Musichelp är ett modernt musikbolag med fokus på musik-branding, förlag, management och synkar för reklamfilm.

Stellan Colt. Mellotron (Malmö) - Musik i reklamfilm

Mellotron är en modern kommunikationsbyrå med fokus på branding med ljud.

Tobias Nyman. Massive Entertainment (Malmö) - Musik i spel

Massive är ett prisbelönt spelbolag som utvecklar högprofilerande spel och online-teknik.

Utmärkt moderator var Ulrika Lind.

EXMS
Under 2012 ersattes EXMS styrelse av styrelsen för Musiksverige som ett led i omdaningen av EXMS där Jonas Sjöström då representerade SOM.

2014 var det andra verksamhetsåret för ExMS med den nya strategiska planen som grund tillika det andra året med VDn Jesper Thorsson. ExMS ska arbeta för att skapa fler framgångar utomlands och öka exportintäkterna för hela den svenska musikbranschen. Arbetet ska utföras i samarbete med bolag, kompositörer, musiker och artister. ExMS har arbetat brett genremässigt och har även detta andra år sedan nystarten bevisat att man inte är en enbart ambulerande operation utan stort fokus har lagts på att göra branschen exportklar redan på hemmaplan.

Finansiering
Ägarna (IFPI (inkl. SOM), SAMI och STIM) har ansvarat för de resurser som krävs för kontorets funktioner.

Verksamhetstöd från Kulturrådet samt från Statens Musikverk har använts till projekt och aktiviteter och till lönekostnader för en deltid (50%) projektledare. Bidraget från Statens Musikverk är del av ett treårigt stöd. Andra finansiärer och sponsorer till enskilda projekt har varit Svenska Institutet, Jays, Stims Promotionnämnd och konsulat m fl.

VD har en aktiv roll i Nomex styrelse där gemensamma projekt som Nordic Playlist, JaJaJa-klubbvällar (London & Berlin) och -festival och Hokou Night har genomförts och pågår.

Hemsida:
ExMS byggde en ny hemsida efter nystarten och denna har fortsatt att utvecklas med bl a branschregister.

Seminarier:
ExMS har fortsatt den uppskattade seminarieserien och de har varit fortsatt välbesökta (100 – 200 pers) från ett brett spektrum av musikbranschen och musiklivet. Ämnen har bl a varit export till Norden, Management på export, Låtskrivare på Export och en heldag om den tyska marknaden med bl a åtta influgna tyska talare. Seminarierna är gratis för svensk bransch.

Musikbranschens Exportstrategi:
Tillsammans med Musiksverige startade ExMS i december att samla in information från bransch och musikliv till Exportstrategin. Resultatet presenterades mars 2015 och innan dess för Näringsdepartmentet då ett verksamhetstöd till ExMS därifrån efterfrågas.

Mässor, festivaler och mötesplatser:
ExMS gjorde nedslag på bl a ISPA (N.Y.), Midem (Cannes), By:larm (Oslo), SxSW (Austin), Jazzahead (Bremen), Classical Next (Wien), Sino Sounds (Shanghai), Berlin Music Week, Reeperbahn Festival (Hamburg), Amsterdam Dance Event, Womex (Santiago De Compostela), JaJaJa festival (London), Sweden Makes Music (N.Y.), Hokou Night inkl. showcase, trade day, seminarium, låtskrivarläger (Tokyo).

Uppdrag ExMS:
Efter påverkan från flera delar av det svenska musiklivet genomgår Export Music Sweden en förändring och uppdraget har breddas. Förändringsarbetet startades under 2012. Uppdraget som startade 2013 i korthet:

- Information och utbildning till hela den svenska musikbranschen om hur man exporterar musik

- Information till utländska journalister och musikbokare om den svenska musiken

- Stärkt samarbete inom Norden och med andra kulturella och kreativa näringar

REMISSVAR
Under 2014 har inga remissförfrågningar inkommit till SOM.

IMPALA

Jonas Sjöström är SOMs representant i Impala. Sedan en tid är han dessutom ordförande i Impala och SOM har sålunda varit representerade på högsta nivå.

Impala är de oberoende europeiska bolagens organisation i Europa och fungerar bl.a. som en slags lobbyist och remissinstans inom EU kommissionen och EU Parlamentet och tillfrågas som sakkunnig när det gäller musikpolitiska frågor av alla de slag. Detta inbegriper allt från antitrust- och upphovsrättsfrågor, till Gatt-avtal samt ett utökat Europasamarbete. Under 2014 har flera nya medlemmar anslutit sig men många bolag kämpar med en vikande marknad och flera har försvunnit pga uppköp eller nedläggning.

En stor del av Impalas arbete under 2014 har varit fortsatt Universals köp av EMI Records. Där lyckades IMPALA, tack vare en vaken EU-kommission, tvinga fram att Universal sålde av stora delar av EMI för att köpet skulle gå igenom. Warner som köpte de delar av EMI som Universal tvingades sälja, fick då även i avtal förbinda sig att vidaresälja betydande delar av de man förvärvat till de oberoende bolagen. En process som ännu inte slutförts. Med detta fick den oberoende scenen även ett kvitto på att en ytterligare koncentration inte kommer att tillåtas inom EU.

Impala är aktiv i de sammanhang där man försöker förbättra inkasseringen och fördelningen av det vi kallar ”radiopengar”. Detta sker både i direkta kontakter med berörda sällskap i olika länder och via deltagande i de s.k PRC mötena där sällskapen och skivbolagens organisationer möts för att driva frågor om ökad transparens, fördelning av alla medel och förenklade rutiner för utbyte mellan länderna. Impala är också  aktiv part i förhandlingarna mellan VPL och MTV angående videoersättningen från MTV och följer upp detta när det gäller avrapportering och andra löpande frågor.

Impala delar varje år ut Impala Awards för att premiera artister som har en publik i hela Europa. Totalt har över 948 Impala Awards delats ut, varav 40 till svenska artister. För att kvalificera sig ska man ha uppnått en viss försäljning i Europa.

Impala har varit en av de drivande inom VAT-coalition för en harmonisering av moms inom Europa med åsikten att musik ska räknas som kultur och därmed beskattas med 6% moms. En mängd lovande initiativ gällande sänkt moms på musik genomfördes under det franska ordförandeskapet 2008 men fastnade i olika arbetsgrupper och i EU parlamentet och ska frågan tas upp igen krävs att frågan aktivt drivs av flera länder.

Högt ligger även frågorna om tillgång till riskkapital och finansiering för små och mellanstora bolag inom den kreativa industrin, där EU kommissionen presenterade Creative Europe under 2013.

WIN
Impala tog under 2005 initiativ till bildandet av en världsorganisation för indiebolag – kallad WIN. Bakom WIN står IMPALA, AAIM (USA), AIM (UK), AIR (Australien), ABMI (Brasilien), CIRPA (Kanada), DUP (Danmark), FONO (Norge), IMNZ (Nya Zeeland), KACTUS (Belgien), UFI (Spanien), UPFI (Frankrike), VUT (Tyskland) och SOM.

Under 2014 hölls flera möten – tre olika möten och träffar på Midem i Cannes 1-3 februari samt ett möte den 16 juni i New York under Indie Week. Verksamheten i WIN har varit betydligt större under 2014.

Ett stort åtagande under 2014 var den Fair Digital Deals Declaration som oberoende bolag över hela världen skrev under den 16 juli 2014 för att visa att den obereonde musikscenen ställer sig bakom en rättvis och transparent fördelning av de digitala intäkterna. Då detta skedde mitt under den svenska semestern var det svårt att samla alla bolag kring detta men ett trettiotal SOM-bolag skrev under och var bland de 800 bolagen runt om i hela världen som skrev under deklarationen och var med i det gemensamma pressmaterialet. Vi skickade ut pressreleaser, gick ut i sociala media och fick tämligen god respons trots att det som sagt var mitt i sommaren. Generellt fick deklarationen ett bra mottagande och god uppmärksamhet runt om i världen samt även fint stöd från musiker- och låtskrivarorganisationer.

WIN genomför även ett Global Independent Market Research Project för att kunna få ett grepp om marknaden och villkoren för de oberoende bolagen runt om i världen. Det var en undersökning på väldigt detaljerad nivå så vi valde att distribuera denna endast till de tio största oberoende bolagen.

WINs stora åtagande är annars Merlin. Merlin är en världsomspännande upphovsrättsorganisation för oberoende bolags new media rights (youtube, lastfm, Sirius/XM mm). Sedan 2009 har 154 medlemmar via Swedish Label Rights anslutit sig Merlins avtal och uppgörelser. Ytterligare bolag nyttjar dessa avtal via sina distributörer/aggregatörer.

SAMARBETE MED IFPI

Under 2014 har samarbetet med IFPI fortsatt med gott resultat. Anders Engström har varit SOMs representant i IFPIs styrelse.

SOM har varit representerat på samtliga IFPIs styrelsemöten. Har inte Anders kunna delta har Mats hoppat in som SOMs representant.

Anders Engström och Jonas Sjöström representerade SOM på IFPIs årsmöte.

Anders Engström blev under 2013 utsedd att ingå i IFPIs valberedning och kvarstod i denna under 2014 också.

IFPI Sverige som Music Licensing Company

Upphovsrättslagen tillerkänner musikbolagen rättigheter och det är baserat på dessa som IFPI agerar Music Licensing Company åt musikbolagen. SOM har sedan 1995 ett samarbete med IFPI rörande de oberoende musikbolagens rättigheter som alltså ingår i de rättigheter som IFPI representerar.

SAMI (Sveriges Artisters och Musikers Intresseorganisation) förvaltar artisters och musikers motsvarande rättigheter på musikområdet. IFPI och SAMI har sedan många år tillbaka ett välutvecklat samarbete i huvudsak innebärande att IFPI hanterar avtal och inkasserar ersättning för nyttjande av musik som sker inom radio, tv, bakgrundsmusik och Internet.

SAMI i sin tur arbetar med inkassering när musik framförs på hotell, restauranger och andra platser där inspelad musik framförs offentligt. IFPI respektive SAMI tecknar avtal på de olika områdena och de ersättningar som inkasseras av respektive part delas lika mellan IFPI och SAMI. Fördelning och utbetalning sköts av respektive part direkt till de rättighetshavare de representerar.

Intäkter

Intäkterna för 2014 uppgick till 144,6 miljoner kr. Totalt innebär detta en ökning med 1 miljon kr jämfört med 2013. Den största intäktsökningen kommer från området internet där ökningen uppgår till 2,8 miljoner kr och avser bl.a. nytt avtal med SVT för öppet arkiv och simulcasting. Därutöver ökade intäkterna för offentligt framförande med 1,2 miljoner kr samt intäkterna från tv produktionsbolag med 0,9 miljoner kr.

Kostnader

Kostnaden för verksamhetsgrenen MLC uppgick 2014 till 18,2 miljoner kr, vilket innebär 12,6% i jämförelse med total omsättning.

SOM har gentemot IFPI agerat för utökad insamling av utländska radiopengar utanför Norden och gått igenom fellistor och oclaimade etiketter och skivor hos IFPI. Listor på oclaimade etiketter, låtar och videos har sedan distribuerats till SOMs medlemmar för att de själva ska kunna kolla om de har oclaimat material. Har man varit registrerad på IFPIs webtjänst har man även under året fått förslag på oclaimade låtar som eventuellt man kan vara ägare till.

Det dagliga arbetet som IFPI genomför inom MLC består till stor del av hantering av rättigheter såsom registrering, fördelning och förhandlingar och nedan anges några utmärkande händelser inom området under år 2014:

SBS ”Radio Play”

SBS har sedan start i juni 2013 drivit tjänsten ”Radio Play” (webcasting). Tjänsten licensierades inledningsvis av Gramex, Danmark. IFPI Sverige vägrade att acceptera denna ordning och förde därför enskilda förhandlingar med SBS kring hur tjänsten skulle utformas och licensieras för svenska marknaden. Parterna kom under 2014 överens om en provisorisk överenskommelse som gäller tillsvidare men dock längst till och med 2015-12-31. Överenskommelsen innebar retroaktiv betalning från start 2013 och helåret 2014 och löpande ersättning per månad i avvaktan på att nytt avtal träffats.

MTG ”I like Radio”

MTGs motsvarighet till SBS webcastingkanaler benämns ”I like Radio” och har varit igång sedan september 2014. IFPI har hållits informerad och inlett förhandlingar med MTG avseende tjänsten. MTG är medvetna om att betalningsskyldighet gäller från och med tjänstens start.

Sveriges Radio

Huvudavtalet mellan IFPI/SAMI och Sveriges Radio löpte ut den sista december 2014. IFPI/SAMI beslutade efter samtal med Sveriges Radio under senhösten 2014 att förlänga avtalet att gälla över hela 2015 (med KPI uppräkning, i övrigt oförändrade villkor). Förhandlingar om nytt avtal för 2016 och framåt kommer att upptas under 2015.

Magine TV

IFPI träffade uppgörelse med Magine TV under 2014 där IFPI/SAMI till Magine upplåter rätt till Magine att via Internet för mottagning i Sverige till allmänheten överföra de musikaliska verk(ljudinspelningar) som täcks av IFPI och SAMIs repertoar.

Upplåtelsen avser överföring till allmänheten av linjära TV kanaler med möjlighet till 7 dagars catch up. Avtalet gäller tills vidare med en månads ömsesidig uppsägningstid.

DAB

I juli 2013 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att som branschsamordnare arbeta för en övergång till digital ljudradio. Utredningen överlämnade sitt betänkande ”Från analog till digital marksänd radio – En plan från Digitalradiosamordningen”, SOU 2014:77 i november 2014. I korthet går förslaget ut på att släcka analoga sändningar och övergå till digitala sändningar. Radioföretagen (Sverige Radio, MTG och SBS) stödjer förslaget och kommer att göra en gemensam övergång till DAB. Nuvarande regeringstillstånd för den kommersiella radion löper ut den 31 juli 2018 och radioföretagen menar att de kan göra en gemensam övergång redan före utgången av 2016. Utredningen föreslår att nedsläckning av FM ska ske år 2022. En för branschen intressant konsekvens av ett eventuellt genomförande av DAB är att från 2018 (då kommersiella radions tillstånd går ut) kommer koncessionsavgifterna till staten att upphöra.

Privatkopieringsersättning

Trots att IFPIs del av privatkopieringsersättning minskat de senaste åren har vi kunna se en viss stabilisering av intäkterna och Copyswedes totala inkassering av privatkopieringsersättning under 2014. Detta är ett resultat av Copyswedes framgångar i UMA-processen som gav möjlighet att inkludera fler produkter i ersättningsordningen. En annan anledning är att en övervägande del av de digitalboxar som idag säljs på marknaden innehåller hård-diskar och därmed omfattas av ersättningsordningen.

Skyddstidsförlängning

Den 1 november 2013 trädde skyddstidsdirektivets förändringar i kraft innebärande bland annat förlängning av skyddstiden från 50 till 70 år. Som bekant skall ersättning erläggas till Musikerförbundet med hänvisning till EU direktiv 2011/77/EU om skyddstid för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter, och som sammanfattningsvis innebär att den tilläggsersättning om 20 % av de intäkter som framställaren haft till följd av rätten att utnyttja upptagningen, skall erläggas till Musikerförbundet. Administrationen dvs. utbetalning till berörda musiker skall enligt förslaget hanteras av SAMI.

Denna ordning skiljer sig från majoriteten av andra länder inom EU där artistorganisationen (SAMIs motsvarighet) är avtalspart. IFPI har inga synpunkter på avtalsförslagets utformning men vill försäkra sig om att SAMI inte har några invändningar mot detta samt att de erkänner att Musikerförbundet uppfyller behörighetskraven gällande förvaltningen av tilläggsersättningen enligt nämnda direktiv.

Direktivet om kollektiv rättighetsförvaltning

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU av den 26 februari 2014 om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden antogs under året.

Direktivet syftar dels till att harmonisera regler om styrelseformer och insyn i fråga om sådana upphovsrättsorganisationer som förvaltar upphovsrättigheter kollektivt och dels till att uppmuntra och förenkla kollektiv gränsöverskridande licensiering av musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden. Direktivet utgör en del av kommissionens strategi om immaterialrätt från 2011 och är ett led i fullbordandet av den inre marknaden på immaterialrättsområdet.

En särskild utredare gavs i uppdrag att föreslå hur direktivet ska genomföras i svensk rätt. IFPI har deltagit i de expertgruppsmöten som sammankallats av regeringskansliet i Utredningen om kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet (Ju 2014:05). Sekreterare i utredningen är Johan Axhamn.

IFPI har deltagit i de utredningens regelbundna expertgruppsmöten rörande förslag till den lagstiftning som skall gälla på området från och med våren 2016.

Parallellt med detta har IFPI internt fortsatt arbetet och planläggning av de förändringar i verksamheten som är nödvändiga.

IFPI kommer att presentera ett sammanfattande förslag för styrelsen och kan berätta att vi arbetar efter en modell där IFPI också fortsättningsvis skall vara en organisation (som rymmer både MLC verksamhet samt branschrelaterade frågor).

Code of Conduct for MLCs

IFPI (internationellt) har i ett nytt dokument sammanställt uppdaterade uppföranderegler för MLC:s. Dokumentet behandlar relationen till rättighetshavare, relationen till andra MLC:s (bilaterala avtal), relation till användare (radiostationer m.fl.), transpararens, distribution och förvaltning. Uppdateringen har naturligtvis gjorts för att vara i fas med EU direktivet rörande kollektiv rättighetsförvaltning. IFPI har som bekant varit positiva till direktivet och föreslagna förändringar och har sedan länge arbetat i denna riktning. Kansliet kommer under våren tillse att vi uppfyller de krav som ställs enlig IFPIs uppförandekod och EUs direktiv.

Bakgrundsmusik Soundtrack Your Brand/Spotify Business

Under maj månad lanserades bakgrundsmusiktjänsten Spotify Business av bolaget Soundtrack Your Brand (SYB), ett företag som ägs av Spotify tillsammans med ett antal externa investerare. Spotify Business baseras på Spotifys befintliga tekniska plattform, men är ändrad och anpassad för att kunna användas för att spela upp musik offentligt i exempelvis butikslokaler, restauranger, hotell osv. SB finns i två olika versioner med två olika prisklasser där den enklare versionen är billigare och riktar sig mot företag som har max 5 affärslokaler och som omsätter högst 10 miljoner om året. Den andra, och den tekniskt sett mer avancerad versionen, riktar sig till större företag och butikskedjor. Vid introduktionen av denna tjänst har SYB främst koncentrerat sig på att etablera sig hos större affärskedjor.

Efter ett förslag från Jonas Sjöström och SOM blev ”10-årspengar” 5-årspengar
Som ett led i att harmonisera hanteringen av s.k. ”oclaimade” medel med hur dessa hanteras i de flesta andra länder så beslöt IFPI i december 2013 att ändra tiden för hur länge medel sparas från tio till fem år. Detta betyder att de medel som härleds till åren sex till tio delas ut retroaktivt till de bolag som hade repertoar som genererat intäkter under dessa år. Utbetalningen skedde i mars 2014.

KREATIVA EUROPA 2014-2020

I december 2013 lanserade EU det nya programmet Kreativa Europa.

Programmet hanteras i Sverige av Kulturrådet och i korthet handlar programmet om detta:

Kreativa Europa är EU:s nya ramprogram för de kulturella och kreativa sektorerna år 2014-2020. Programmet är en sammanslagning och utveckling av de tidigare programmen Kultur, MEDIA och MEDIA Mundus.

Kreativa Europa har en budget om 1,46 miljarder euro för hela programperioden. Det är en ökning med nio procent jämfört med tidigare.
Kreativa Europa består av två delprogram och ett tredje sektorsövergripande programområde:

  • Delprogrammet kultur − vänder sig till de kulturella och de kreativa sektorerna

  • Delprogrammet MEDIA − vänder sig till den audiovisuella sektorn (film, tv och dataspel)

  • Sektorsövergripande programområde − vänder sig till samtliga kulturella och kreativa sektorer, inklusive den audiovisuella sektorn. Inkluderar en ny finansieringsmöjlighet (lånegaranti) samt stöd till gränsöverskridande policysamarbete och innovativa insatser över sektorsgränserna.

Det kommer att vara möjligt att söka lånegaranti från år 2016.

I delprogrammet kultur finns fyra stödformer: europeiska samarbetsprojekt, nätverk, plattformar och stöd för översättning och spridning av europeisk skönlitteratur. Även Europeiska kulturhuvudstäder, kulturpriser, kulturarvsmärket och kulturarvsdagarna ingår i delprogrammet.

SOM kontaktade handläggarna på Kulturrådet och bjöd in dem att medverka och berätta om programmet på Manifestdagen 2014. Anna Swedmark Westin kom och berättade hur man kan söka finansiering.

Vi kommer att fortsätta hålla kontakten med KUR om Kreativa Europa och det skall bli spännande att se om SOM-bolagen kan komma att utnyttja programmet.

JURISTHJÄLP

Under 2014 har Stefan Grahl från Hestra Advokatbyrå bistått främst de nya medlemmarna med juridisk rådgivning. Fem SOM-bolag har under 2014 fått hjälp av Stefan.

MUSIKSVERIGE

Musiksverige är grundad av nio organisationer och man arbetar aktivt för att inkludera fler organisationer. Grundare är SAMI (Svenska Artister och Musikers Intresseorganisation); Musikerförbundet; SYMF (Sveriges Yrkesmusikerförbund); STIM (Svenska Tonsättares Internationella musikbyrå); FST (Föreningen Svenska Tonsättare); Musikförläggarna (Svenska Musikförläggareföreningen); SKAP (Föreningen Svenska Kompositörer av Populärmusik); IFPI Svenska Gruppen (International Federation of the Phonographic Industry) och SOM (Svenska Oberoende Musikproducenter).

Nätverksmedlemmar: SSES (Swedish Sound Engineers Society) , Sveriges Dragspelares Riksförbund, MBIN (Music Business Independent Network), Föreningen Musikbranschutbildningar och MMF (Music Managers Forum Sweden).

Musiksverige har haft stor betydelse som påverkansplattform och har medfört ett allt större samarbete mellan de olika organisationerna.

En av Musiksveriges viktigaste uppgifter är att samla och kommunicera fakta om hur musikbranschen ser ut och fungerar. De arbetar också för att öka kunskapen om musikbranschens ekonomi och musikens roll i samhällsekonomin. Musiksveriges styrelse är även numera huvudman för EXMS

Fram till februari 2012 saknade branschen samlad statistik. Då publicerades den första rapporten om musikbranschens inhemska omsättning och export i rapporten ”Musikbranschen i siffror”, som sedan dess är en årlig rapport. Musiksverige publicerar vartannat år en arbetsmarknadsrapport om branschens kompetensbehov.

Under 2014 blev den tillförordnande vdn Linda Portnoff fast anställd och verksamheten har fortsatt att utvecklas. Under 2014 genomfördes bland annat ett mycket lyckat seminarie under Almedalsveckan samt att Musikbranschen i siffror för 2013 lanserades och kunde konstatera en ökning med 10 % motr föregående år och hela 25 % på fyra år vilket är mer än Sveriges BNP-utveckling för dessa år.

MANIFEST

Manifest 2014 blev lyckat. Årets Manifestgala hölls på Nalen i Stockholm den 7 februari 2014 och sålde för första gången ut dagen innan galan. Utmärkt konferencier var Emma Knyckare.

Årets liveakter var:

Heavy Tiger (vinnare Manifest on Tour)

Knivderby med Kajsa Grytt

Silvana Imam med Adam Tensta, Julia Spada och jj

Systraskap

Jennie Abrahamson

The Fix

Årets efterfest presenterades av VAD UPP och innehöll:

DJ Gorgeous / Shazaam & D.O aka Defy the Odds från Art of Fresh (DJ/MCs under kvällen!)

/ Alpis / Cleo & Kristin Amparo / DC Grimsta / Johan Alander & Ismen

/ Nebay Meles / Rawda / Samboii & OIAM / Tjuvjakt

PANIK DISCO + gäster

Galan inleddes med vinnaren av Manifest On Tour som detta år var Heavy Tiger.

Kvällen avslutades med vinnaren i kategorin Årets Klubb som var Heaven Up Here.

Arbetsgruppen för Manifest bestod 2014 av Unn Rudolfsson, Susanne Paakkonen Sjöberg, Jonas Öberg, Mats Hammerman, Monica Svensson, samt Magnus Pejlert från Sensus. Under hösten förstärktes gruppen av Anna Lindholm och Suvi Richter. Arbetsgruppen hade under 2014 möten nästan en gång i månaden. Unn Rudolfsson och Susanne Paakkonen Sjöberg var producenter för galakvällen.

Årets priser var unika målningar för varje pris av Linda Spåman.

Sponsring erhölls av Nalen samt från SAMI, Sensus, SKAP och Grolsch.

MANIFESTDAGEN
Genomfördes i 7 februari 2014 i Stacken med följande rubriker:

Kreativa Europa/Kulturrådet:  Anna Swedmark Westin

Nya pengar på kulturområdet är en bristvara så vi är mycket intresserade av vad som kan tänkas hända inom Kreativa Europa - ett nytt EU-program för Europeiska samarbeten i den kreativa sektorn. Anna Swedmark Westin berättar hur det kommer att fungera och vad man kommer att kunna söka för.

Åsa Carild/ STIM
STIMs eftertraktade avtal med Youtube rankades som kanske förra årets viktigaste händelse i den svenska musikvärlden. Åsa Carild – International Licensing manager på STIM berättar vad som hänt, vad får det för konsekvenser och vad händer framöver?

Makten Över Musiken - Elin Trogen och Linn Delin
Fritz’s Corners uppmärksammade jämställdhetsprojekt har kommit till halvtid. Vad har det gjorts för erfarenheter och vad blir utmaningarna framöver?

Elin Trogen - producent och konsult inom musik, driver produktionsbolaget La Firme som samarbetar med bl a P3 Guld, samt skivbolaget ETgohome. Delaktig i MÖM sedan starten, ingår i styrgruppen.
Linn Delin -  började som ljudtekniker på Liseberg en gång i tiden, har suttit i festivalledningen för Peace & Love, varit agent/bokare på MTA Production samt varit turnéledare. Sedan 2007 jobbar hon på Luger där hon är Kreativ Producent och produktionsansvarig. Linn har varit delaktig i MÖM sedan starten och ingår i styrgruppen.

Vad är Indie? - diskussionspanel
SOM fyller 40 år i år och är därmed världens äldsta organisation för oberoende skivbolag. Men vad har hänt på 40 år och vart är vi på väg. Varför var Sverige först och vad har hänt på vägen? Vad kommer att hända framöver och har de oberoende bolagen en framtid i en värld totalt dominerad av majorbolagen?

Moderator Claes Olson. (redaktör Musikindustrin, driver även musikbolaget Comedia och har sedan 1979 även drivit ett flertal andra skivbolag och tvåfaldigt grammisnominerad som producent)

Deltagare:
Magnus Bjerkert (Adrian Recordings – ett av de hetaste bolagen just nu med artister som Alice Boman och MF/MB/),
Åsa Carild (STIM, popmusiker och sedan många år kvinnan bakom Exergy Music)
Gillis Bengtsson (Driver sedan 1998 bolaget SwingKids som är bl.a. management, label, bokare åt ett flertal akter såsom t.ex. Kapten Röd.)
Eva Wilke (Silence records - som var med och startade SOM och som har en av svensk indies mest omfattande kataloger från Bo Hansson 1970 till Bob Hund på 2000-talet)
Klas Lunding  (Telegram samt lång erfarenhet från såväl andra egna bolag, t ex Stranded och Dolores, som samarbeten med Warner Music, EMI och Universal Music)

Seminarierna var välbesökta. Runt 80 deltagare och seminarierna dokumenterades även av Sensus och kunde ses i efterhand.

MANIFESTS MUSIKVIDEOPRIS

För andra gången delade vi ut ett Manifestpris för årets musikvideo på Pustervik i Göteborg i samarbete med Göteborgs Internationella Filmfestival den 1 februari 2014. Projektledare var Peter Nordenström. För första gången hade vi även ett seminarie på dagtid som fick bra uppmärksamhet inom festivalen och blev mycket bra men var kanske inte så välbesökt som vi hoppats. Ett 50-tal deltagare fick dock mycket matnyttigt till livs.

Musikvideon: Nu, då och i framtiden

Moderator: Soraya Hashim, programledare och skribent

Paneldeltagare:

Mats Udd – Regissör

Daniel Wirtberg – Regissör

Anna Andersson – Colorist & Filmskapare

Iris Piers – Regissör

Presentatörer för själva galan var Ida Linnertorp och Sigrid Nordenhake och under prisutdelningen uppträdde: Lars Bygdén, The Volcano och Vanligt Folk.

DJ var Malin Nordström (Mint Magasin)

Vidare hölls ett Dj-maraton i Pustervikrestaurangen: Harriet Andersson & Daniel Johansson (KB west), Ulf Stöckel (We Live In trenches), Sara Shakarchi (Röda Sten), Alexander Palmestål (Pistol Disco, Iberia) och Anna Roxenholt. Under prisutdelningen var publiken runt 200 personer på plats och steg till 1200 under kvällen. Mycket lyckat.

MANIFEST ON TOUR

Under hösten 2014 genomfördes återigen Manifest on Tour i samarbete med Sensus Studieförbund, Musikerförbundet och SAMI. Det var 4-6 artister som fick möjlighet att presentera sig och sin musik inför den branschpanel som fanns på plats på varje ort.

Den showcasetävling som hade sin riksfinal på Fashing dagen innan Manifestgalan 2014 korade bandet Heavy Tiger som vinnare för Manifest on Tour 2014. Heavy Tiger fick då äran att spela som inledande artist på Manifestgalan och hade även ett antal branschmöten inbokade under dagen.

Deltagare i panelerna var från SOM styrelse: Patrik Larsson Mats Hammerman, Anders Engström, Peter Nordenström, Victoria Skoglund och Josefin Fundin.

Från Sensus var Magnus Pejlert med på samtliga orter.

Från SAMI var Fredrik Holmgren med på alla stopp. Han är också SOM-medlem precis som Suvi Richter som var utmärkt moderator. Musikerförbundet representerades av Bo Ahlbertz och Joel Botnen Diamant. Anna Lindholm skötte med bravur sociala medier under hela turnén.

Utöver dessa var det också lokala representanter närvarande på varje ort. Alla arrangemang genomfördes lokalt av Sensus utom i Piteå där BD Pop stod som värd. SAMI stod för finansiering av ytterligare spetskompetens som Mikael Blair, Per Hägglund, Sissi Hagald och många fler.

De orter som besöktes var:

21 oktober – Göteborg

22 oktober – Växjö

23 oktober – Malmö
3 november – STIM Music Expo

4 november – Stockholm

5 november – Västervik

6 november – Visby

18 november – Borlänge

19 november – Uppsala

20 november – Örebro

22 november – Luleå

Det nationella showcaset av Manifest on Tour kördes på Fasching dagen innan Manifestgalan 2015. Vinnaren av det nationella showcaset blev Melina Borglowe som öppnade Manifestgalan 2015.

MOMS
Något nytt har inte hänt i arbetet kring en momssänkning. SOM och IFPI har dock under sitt påverkansarbete under 2014 fortsatt att trycka på att momsen på CD och downloads/streams bör vara 6 % kulturmoms.

ÅRSMÖTET

Årsmötet 2014 var SOMs största någonsin med 55 deltagare och 41 medlemsbolag närvarande.

Under seminarieeftermiddagen fick vi höra föredragningar från:
EXMS – Jesper Thorsson

Kulturrådet – Jakob Uddling

Daniel Johansson bjöd på en utblick mot omvärlden och framtiden inom den digitala marknadsplatsen.

Mattias Lörstad informerade om musikvideoprojektet.

Spotify - Karin Forsberg, Account Manager för Label Relations i Norden och Anton Lozinski, Coordinator för Label Relations i Norden, talar om var Spotify befinner sig idag, nyheter och hur skivbolag och artister kan använda Spotify som marknadsföringsverktyg.

Diskussionspanel om merchandise, postorder och vinyl med:

Pär Winberg - Ginza, Carl-Marcus Gidlöf - Optimal och Larsa Gustafsson – Deaf & Dumb.

Merchandise och fysiskt försäljning – do’s and dont’s – Hur lyckas man?

SEMINARIE OM YouTube

Efter att ha flyttats flera gånger lyckades vi till slut få youtube-seminariet på plats och intresset var stort. Tillsammans med Kulturkraft Stockholm genomfördes ett heldagseminaie om YouTube och dess möjligheter den 26 mars 2014 på Stockholm City Conference Centre.

Föreläsare var:

Jason Reed Domino Records UK (Arctic Monkeys, Clinic etc)

Jeroen Bouwman, Anna Gernandt och ytterligare två deltagare från YouTube/Google.

93 deltagare och ett mycket späckat program.

KONFLIKTEN MED YouTube/Google

Sommaren 2014 seglade det upp en konflikt mellan YouTube och Indies med anledning av de villkor som erbjöds för den nya musiktjänsten Music Key. Oberoende bolag i Europa fick ett avtalsförslag som inte var förhandlingsbart tillsammans med ett hot om att om man inte skrev på så riskerade man att få sina videor på YouTube spärrade. SOM lierade sig med resten av världens Indieorganisationer och skrev ett öppet brev till det svenska konkurrensverket och kulturministern där vi mycket kraftigt påpekade att YouTube/Google utnyttjade sin marknadsdominans på ett felaktigt sätt. Saken fick stor uppmärksamhet i medierna och vi fick komma till tals både i radio och TV. Status just nu är att EUs konkurrensmyndighet behandlar ärendet efter en anmälan från IMPALA. YouTube har å sin sida förändrat erbjudandet och använder inte längre hot som en påtryckning.

BIDRAG FRÅN STATENS KULTURRÅD

Under 2011 sökte vi medel till en förstudie gällande en Svensk Musikdatabas som förutom all metadata även skulle samla de digitala ljudfilerna och tillgås av alla upphovsrättsorganisationerna men även kommersiella aktörer (Musikbolagen). En web-enkät genomfördes varefter förstudien sammanställdes med assistans KTH-forskaren Daniel Johansson i augusti 2012. Under 2014 har diskussioner om databasen hållts aktiva med KB och vi har konstaterat att det nog antagligen bara SOM som för tillfället kan driva frågan. Diskussionen om frågan har dock aktualiserats gällande grammofonarkivet (se separat punkt).

2011 fick vi också medel en förstudie kring samarbete mellan de oberoende bolagen och länsmusiken kring barnmusik. En sammanställning kring gemensamma visioner och förslag på praktiska åtgärder för att möjliggöra ett samarbete mellan SOM-bolag och Länsmusikens BoU slutfördes och rapporterades till KUR i form av en förstudie författad av Anders Engström och Niclas Green (Lovande projekt) i augusti 2012.

Under 2013 sökte och fick Länsmusiken/Musik i Syd medel till att fortsätta driva projektet under namnet ”Högkvalitativa inspelningar för barn och unga”. SOM har fortsatt vara samarbetspartner i projektet men det är Musik i Syd som är projektägare. Hösten 2013 fick Musik i Syd klart med bidrag även för 2014 och projektet avslutades den 30 november samma år.

BIDRAG FRÅN MUSIKVERKET

Vi har under 2014 skickat in två ansökningar till Musikverket som båda fick avslag.

Indiepresentation: En ide av Suvi Richter där man kan lyfta fram indiereleaser som inte får plats på IFPI’s presentation. Göra detta tillsammans med ett liveevent på Audiorama och exempelvis Teater Galeasen.

Projektgruppen bestod av Anders, Mats, Jonas, Suvi och Claes och vi sökte 230 000kr. Målet var att lyfta indiereleases för media, fysiska och digitala butiker. Samarbetspartners är Musikcentrum Öst samt Campus Nyköping. Trots avslaget fortsätter planeringen för en nedbantad version för hösten 2015 i Suvi Richters regi.

Den andra ansökan kallades - Dröm om en ström: En serie med seminarier/masterclass’s där bolag kan lära sig att marknadsföra musik för ökade intäkter från strömmande tjänster. Att få verktyg och know-how för att aktivera sin katalog, bygga strategier och nå ut. Planen var att arrangera 10 workshops/seminarier per år, 15 bolag skulle ges möjlighet att vara med och medverkan skulle beläggas med en rimlig avgift.

För detta sökte vi 500 000 kronor.

DIGITALISERING AV MUSIKVIDEOS

I december 2012 fick vi 32 500 kr i stöd från Statens Kulturråd för en förstudie med syfte att inventera beståndet av icke-digitaliserade musikvideos samt undersöka behovet av en digitaliseringstjänst att erbjuda de oberoende skivbolagen. Med digitala plattformar som Youtube har gamla musikvideos blivit en kommande möjlig intäktskälla samtidigt som hållbarheten på de medier som musikvideos bevarats på är högst tveksam och risken för att en kulturskatt förstörs är stor. Under våren 2013 gjorde Mattias Lörstad en undersökning som redovisades i augusti 2013.

Förstudien konstaterade att det bland de svarande bolagen fanns runt 600 musikvideos som inte var digitaliserade och vi uppskattade att totalen rör sig om ett tusental musikvideos. Diskussionerna med Kungliga Biblioteket (KB) som har ansvar för bevarande av audiovisuella medier fördjupades under hösten. KB har fram till nu inte haft ett uppdrag att bevara musikvideos men deras uppdrag är på väg att utökas så de var intresserade av att komma igång med detta och ett samarbete tog form som resulterade i en större ansökan till Statens Kulturråd.

I december 2013 fick vi besked om att vi beviljats 200 000 kr i bidrag för att skapa en tjänst som erbjuder de svenska oberoende skivbolagen digitalisering av musikvideos samt arkivering av en kopia hos KB. Mattias har avslutade sitt arbete sommaren 2014 men Jonas Öberg har fortsatt arbetet under resterande delen av 2014 och projektet förmodas drivas 2015 ut. Knappt tvåhundra videos har digitaliserats så här långt.

SPOTIFYAPP
På initiativ av Per Sjösten på Footprint records träffades en samling SOM-bolag hösten 2012 för att se vad som skulle kunna göras för att förbättra marknadsföringen av de oberoende bolagens musik. Många intressanta förslag dök upp varav en innebar konstruktion av en Spotify-app för musik på oberoende bolag. Gruppen hade fler möten och konstruktionen av appen påbörjades och under 2013 hölls ett möte för att testa den första strukturen för den. Tyvärr stängde Spotify dörren för externa appar kring årsskiftet så projektet kunde inte drivas vidare. Diskussionen fortsätter om någon form av digitalt nav eller spellistesamarbete för de oberoende bolagens musik under 2014.

EXTERNA MÖTEN

Anders Engström representerade SOM på följande officiella möten och sammankomster:

18/1 P3 Guld, Göteborg.

22/1 Hearing i Riksdagen om Musikindustrin.

26/1 Branschträff hos Studiefrämjandet Stockholm, informera om SOM.

29/1 IFPI Styrelsemöte.

1/2 Utdelning av Manifests Musikvideopris på Pustervik i Göteborg.

4/2 Regeringens Musikexportpris, utdelning på UD.

6/2 Manifest on Tour final på Fasching. Stockholm.

7/2 Manifestgalan på Nalen.

5/3 IFPI Styrelsemöte.

6/3 Möte på KB (Avdelningen för audiovisuella medier) om musikvideor.

10/3 Möte med Musik i Syd, Malmö.

18/3 Manifestutvärdering, Stockholm.

26/3 SOMs ”YouTube-kurs” på Norra Latin, Stockholm.

10/4 Möte på KB (Avdelningen för audiovisuella medier) om musikvideor.

22/4 Möte med Musikerförbundet om Manifest.

23/4 IFPI Styrelsemöte.

8/5 IFPI valberedningsmöte.

26/5 SKAPs vårfest.

2/6 IFPI Styrelsemöte.

10/6 IFPI Årsstämma.

7/8 Way Out West, music conference, Göteborg.

8/8 Way Out West, music conference, Göteborg.

25/8 Polar Music Talks.

26/8 Polar Music Prize.

27/8 IFPI Styrelsemöte.

1/9 Föreläsning på Eventutbildningen i Nyköping.

16/9 IFPI Strategidag.

3/10 Barnmusikseminarium i Kristianstad.

7/10 Medlemsträff i Musiksverige.

8/10 IFPI Styrelsemöte.

10/10 Playground 15-årsfest.

3/11 STIM Music Expo.

4/11 Manifest on Tour Stockholm.

6/11 Föreläsning på Yamsession i Umeå.

7/11 Yamsession i Umeå.

22/11 Manifest on Tour Luleå.

25/11 Musiksverige på Nalen.

27/11 IFPI Styrelsemöte.

29/11 Barnmusikdagen på Palladium i Malmö.

9/12 Invigning av SOM-utställningen på Swedish Music Hall of Fame.

MEDLEMSMÖTE 2014

SOM genomförde ett medlemsmöte/öppet styrelsemöte i Malmö 25 februari 2014

NYA MEDLEMMAR

Under 2014 ökade medlemsantalet med sammanlagt sju medlemmar

Ny medlem blev: Kobalt Music Scandinavia (Stockholm)

Nya associerade medlemmar blev: Lamour Records (Gävle), Bluebrink Production (Sundsvall), Malinmarie Music (Mölnlycke), Shady Music (Sundsvall), Suncave Recordings (Göteborg), Beluga Music (Sthlm), KEM Musikproduktion (Hudiksvall) och Karasmatic Music (Uppsala).

Lakesong Recording (fd Camelot Records), Fast Future Records och Hvilan Grammofon önskade att återinträda då verksamheten startat igen. Detta beviljades naturligtvis.

Vanguard Music Boulevard och Schh Records flyttade över från associerade till medlemmar.

Altitude Music Group bytte namn till Brandhed Music Group.

Under året lämnade följande bolag föreningen: Rabid Records och Ninetone Records hade trots åtskilliga påminnelser inte betalat sina medlemsavgifter och uteslöts. Rabén & Sjögren (Gammofon) och Hawk Records ströks i medlemsrullorna pga. av uppköp. Black Star Foundation lämnade föreningen pga nedläggning.

Totalt hade föreningen vid årsskiftet 279 medlemmar, fördelade ungefär hälften på associerade medlemmar och hälften på medlemmar.

BIBLIOTEKSERSÄTTNINGEN

STIM/SAMI fick efter beslut hösten 1998 ersättning för utlåning av fonogram på biblioteken, men tyvärr erhöll skivbolagen inte någonting, trots uppvaktning från SOM/IFPI hos såväl kultur- som näringsdepartementet.

Styrelsen anser att detta är en principiell viktig fråga för små bolag som lever på små upplagor. Biblioteksutlånen kan ofta vara ett stort hot mot den redan lilla försäljningen. Ingen förändring har skett i denna fråga under verksamhetsåret.

Styrelsen har fortsatt engagera sig i denna fråga men inget konkret hände under 2014.

CLAIM XM FM OCH SIRIUS

Merlin fick till stånd samma uppgörelse som majorbolagen tidigare gjort med satellitradiostationen XM om ersättning för nyttjanden på en inspelningsbar mottagare för deras sändningar. SOM samlade in sina medlemmars metadata, då inte alla var med i Merlin och kunde delta i deras calim, och skickade in totalt 18 756 spår som stämdes av mot deras spellistor. Har låtarna spelas får SOMs medlemmar del i uppgörelsen.

Vi gjorde samma sak med en ytterligare stämning mot Sirius. Vi fick under 2013 besked att inga låtar godkänts i SOMs case mot XM men att ett antal låtar förts över till Merlins claim som fortsätter.

Under 2014 underkändes även vår claim till Sirius men där kunde vi presentera bevis på att vi hade med låtar som spelats och överklagade beslutet. Där har vi nu fått rätt och denna claim fortsätter samtidigt som ytterligare låtar förts över till Merlins pågående claim mot Sirus. Vi hoppas att under 2015 få besked om ersättning och kunna fördela dessa medel.

NY GRAFISK PROFIL OCH NY HEMSIDA

Victoria Skoglund och Ola Lindström har tagit fram en ny grafisk profil för SOM som presenterades på årsmötet 2014. Under hösten 2014 besökte Ola och Victoria Sundsvall och genomförde en workshop med Mats och Jonas Öberg och tog utifrån detta fram ett förslag till ny hemsida. Under våren 2015 har Jonas byggt sidan som ska vara live till årsmötet 2015.

SOM 40 ÅR – JUBILEUM OCH UTSTÄLLNING

Redan under bygget av Abba-Museet och Swedish Music Hall of Fame så kontaktades SOM för ett eventuellt samarbete. Nu aktualiserades det sig när SOM firade 40 år.

Anders, Victoria Skoglund, Mats och Claes Olsson bildade en arbetsgrupp kring att göra en utställning om SOMs 40 år. Victoria samt Ola Lindgren tog fram en design som var anpassad till SOMs nya profil och byggde själva utställningen som Claes skrev texterna till.

Den 9 december 2014 genomförde vi en kombinerad jubileumskväll med vernissage, indieöl, livemusik och tilltugg på Swedish Music Hall of Fame. Samarbetspartners var SMHOF, Svenskt Rockarkiv och Spotify Business. I stort sett fullt på invignings/jubileumskvällen. Bra panel under ledning av Claes Olson som diskuterade 40 år av indie med Åsa Carild, Anders Engström, Jonas Sjöström och AK von Malmborg. Fin musik av Peter von Poehl och Marie Modiano.

Utställningen fick sitta uppe till den 17 maj 2015 och var mycket uppskattad och förutom något mindre krångel med spotifyspelaren fungerade allt klanderfritt.

Ett fint resultat av utställningen var att vi samlat ihop allt historisk material om SOM och vi har fått allt material som Jonas Sjöström hade i Playgrounds arkiv och ytterligare material som Ann-Marie Beckman-Forsberg hittat i MNWs arkiv.

GRAMMOFONARKIVET OCH E-PLIKT

Då flera medlemmar upprörts över Sveriges Radios neddragningar på Grammofonarkivet samlade vi under hösten 2014 in stöd från flera andra organisationer för ett gemensamt upprop för bevarande av Grammonfonarkivet. Vi fick uppbackning från SKAP, FST och IFPI men efter inledande diskussioner med Sveriges Radio gällande andra ärenden valde vi att gå på ett mer kreativt spår än den gamla protestvägen.

Under hösten 2014 hade Mats Hammerman och Anders Engström ett möte med Pia Kalischer och Anna-Karin Larsson på SR för att framför våra farhågor kring musikutbudet samt den minskning av indierepetoar vi tycker oss ha märkt hos Sveriges Radio. Vi fick bra respons och Pia, Anna-Karin och Germund Stenhag medverkade som en följd av detta på Manifestdagen 2015.

Utifrån diskussioner på dessa möten har diskussionen fortsatt kring en gemensam svensk musikdatabas kopplad till e-plikten.

MUSIKLIV FÖR ALLA

SOM har skrivit på uppropet Musikliv för alla tillsammans med tjugo nationella musikorganisationer och stödlistan samlar dessutom mer än tusen enskilda personer och regionala och lokala kulturföreningar. Punkterna dessa samlats till är:

Anslagen speglar inte nutidens musikliv

Idag går drygt 90 procent av de medel som stat, regioner och kommuner satsar på musik till institutioner, som sedan länge säkerställt att viss musik kan spelas med regelbundenhet. Det är bra och ska värnas. Men hälften av den musik som möter Sveriges konsertpublik spelas utanför institutionerna.

Kulturpolitiken matchar inte utbildningspolitiken

Förr utbildades musiker och musikskapare i princip endast för institutionerna. De högre musikutbildningarna har sedan fyrtio år reformerats och är idag lika omfattande oavsett vilken musik man vill spela. Däremot ser villkoren för de unga musiker och musikskapare som lämnar utbildningen bakom sig fortfarande helt olika ut, beroende på om de siktar på ett yrkesliv på institutionerna eller i det fria musiklivet. Det påverkar i slutändan mångfalden.

Hög tid att säkerställa mångfalden i musikutbudet!

Kulturpolitiken måste ge människor bättre möjligheter att uppleva musikalisk mångfald. Därför är det rimligt att det fria musiklivet ges möjlighet att utvecklas på samma villkor som institutionsmusiken.

• Värna mångfalden. Sveriges befolkning ser inte likadan ut idag som för trettio år sedan.

• Öka stödet till arrangörer, musiker och musikskapare. Det fria musiklivet bärs idag till stor del upp av ideella arrangörer. För att främja professionalisering och anständiga gager för musiker och musikskapare krävs betydligt större resurser än idag.

• De kulturpolitiska målen ska realiseras. För att uppnå de kulturpolitiska målen krävs att det fria musiklivet engageras i betydligt större utsträckning än idag.

Vi vill att de offentliga musikanslagen höjs så att:

• det fria musiklivets direkta anslag dubbleras, samt att

• minst 30 procent av varje musikinstitutions resurser ska kunna användas till att involvera det fria musiklivet.

PERSONAL

Under 2014 har Mats Hammerman jobbat på 80 % och Anders Engström på 50 % som konsulter för att sköta föreningens administration och driva föreningens frågor. I juni 2013 kunde vi tack vare stöd från arbetsförmedlingen projektanställa Jonas Öberg på 50% för att avlasta kontoret, främst med Manifestgöromål. Under våren 2014 var Mattias Lörstad anställd på deltid för att sköta Musikvideoprojektet. Utöver dessa har projektarvoden utgått för olika uppdrag.

STYRELSENS ARBETE 2014

Redan förra året beslöt styrelsen att utöver de gängse förvaltningsuppgifterna samt vad som påkallas av händelser i vår omvärld arbeta med ett antal dedikerade projekt. Dessa projekt har sedan fått olika styrelseledamöter som huvudansvariga. Ambitionen är att vi skall titta efter saker som gör tydlig nytta för medlemmarna och den oberoende musikscenen i stort.

2012 beslöts om några projekt som kom att fortsätta eller landa under 2014.

En musikvideokategori till Manifestgalan. Som ansvarig utsågs Peter Nordenström (Adore Music). Det genomfördes med gott resultat på Göteborgs filmfestival 2013 och en utökad gala genomfördes 2014. Galan 2015 blev mycket lyckad och gick med ett litet plus.

Arbetet med ett Synk-seminarium för att belysa möjligheter och svårigheter med att få med musik i film och TV började under 2013. Ansvariga har varit Victoria Skoglund (A Tenderversion Recording) och Josefin Fundin (Bad Taste/Feeble). Detta genomfördes under 26 februari på Media Evolution City 2014 i Malmö.

Vi fortsatte med planeringen av ett YouTube seminarium. Mats Hammerman drev detta och fick kontakt med Kulturkraft Stockholm som sedermera beslöt att stötta projektet. Ett seminarium om YouTube och dess möjligheter genomfördes 26 mars 2014.

Petra Lundmark har drivit frågan om ett nordiskt EDM-utbyte med bas i Norrbotten. Detta har av olika anledningar inte blivit av. Istället har BD pop arbetat med ett projekt som syftar till att skapa fler livescener i Norrbotten.

Även under 2014 stod sammanslagningen av Universal och EMI har högt på dagordningen. Jonas Sjöström har fortsatt varit mycket verksam kring detta i sin position som ordförande för Impala. Han har lagt ned enormt mycket tid på detta och Impala har genom sin aktiva roll kring köpet av EMI fått en allt större betydelse på den internationella och Europeiska musikscenen.

Styrelsemötena har varit mycket välbesökta och effektiva och styrelsen ser fram emot fortsatt gott arbete under 2015.

Å styrelsens vägnar

Mats Hammerman, Vice ordförande och Anders Engström, Ordförande