Stadgar

Stadgarna reviderades senast på årsmötet i maj 2019.

§ 1

Svenska Oberoende Musikproducenter (SOM) är en partipolitiskt obunden ideell förening.

§ 2

Föreningen ska genom kultur- och näringspolitisk verksamhet, skapa förutsättningar för en mångfaldig och innovativ musikbransch med demokratiska värderingar.

Föreningen ska arbeta för en jämlik, inkluderande och trygg musikbransch.

Föreningen skall bevaka medlemmarnas intressen i frågor angående ersättningar för utnyttjande av medlemmarnas inspelningar.

Föreningen ska fungera som ett diskussionsforum, där medlemmarna kan delge varandra sina erfarenheter i kultur- och näringspolitiska frågor av gemensamt intresse.

Föreningen äger rätt att innehålla medel till täckande av sina kostnader vid distribution av rättighetsintäkter enligt beslut av föreningen.

§ 3

Medlemskap i föreningen kan erhållas av varje juridisk person som

a) ansluter sig till föreningens målsättning
b) har utgivit minst fyra fullängdsproduktioner eller motsvarande och har en kontinuerlig utgivning.
c) betalar den av årsmötet fastställda årsavgiften.
d) inte ägs till mer än 50 % av ett majorbolag

§ 4

Musikutgivare som av olika anledningar ej kan vara medlemmar i föreningen, men som ändå vill använda föreningens tjänster, kan erhålla anslutning som associerad medlem. Associerad medlem äger närvaro- och yttranderätt vid föreningens möten men ej rösträtt.

§ 5

Beslut om medlemskap eller anslutning till föreningen fattas vid styrelsemöte eller årsmöte.

§ 6

Uteslutning kan ske med 3/4 majoritet på föreningsmöte av
a) medlem eller ansluten som motarbetar föreningens stadgar.
b) medlem som underlåter att deltaga i föreningens arbete.

§ 7

Ordinarie årsmöte hålls före 30/6. Kallelse ska utgå per e-post minst 3 veckor i förväg. Förslag till stadgeändringar ska delges medlemmarna i samband med kallelsen.

§ 8

Årsmötet ska behandla följande frågor:

a) Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare
b) Fastställande av röstlängd
c) Fastställande av dagordning
d) Mötets behöriga utlysande
e)Verksamhetsberättelse, ekonomi- och revisionsberättelse. Fastställande av balansräkning.
f) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
g) Val av styrelse
h) Val av revisor
i) Fastställande av medlemsavgift för kommande år

§ 9

Extra årsmöte inkallas på sätt som stadgas för ordinarie årsmöte, om styrelsen eller minst hälften av medlemmarna så begär.

§ 10

Föreningens styrelse består av minst fem ledamöter och högst tre suppleanter.

Styrelsen ska ha minst 4 protokollförda möten per år. Protokollen ska tillgängliggöras för alla medlemmar.

§ 11

Föreningens verksamhetsår är kalenderåret.

§ 12

Beslut om stadgeändringar fattas med enkel majoritet på årsmöte.

§ 13

Upplösning av föreningen sker genom beslut vid två på varandra följande årsmöten, mellan vilka det förflutit minst tre månader.
I händelse av upplösning fördelas föreningens tillgångar på sätt som beslutas vid föreningens sista möte.