SOM har skrivit remissvar på utredningen Kreativa Sverige!

som_logotyp_hela

SOM har idag lämnat in remissvar på SOU 2022:44 Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher.

SOM är positiv till utredningen förslag:

  • SOM tillstyrker utredningens förslag och önskar att de genomförs snarast möjligt.
  • SOM tillstyrker utredningens sex strategiska prioriteringar. Ett tvärpolitiskt ansvar är helt nödvändigt, och vi instämmer i att behoven inkluderar såväl synen på upphovsrätt och innovation som kapitalförsörjning, kompetensförsörjning och export.
  • SOM är positiva till utredningens övergripande mål, men vill betona vikten av tydlighet och mätbarhet. Vi anser det viktigt att utredningens förslag genomförs så att så stor andel som möjligt av avsatta medel tillkommer den faktiska musikbranschen och kreativa verksamheter. Vi står till förfogande för dialog och samarbete.

Läs det kompletta remissvaret här: SOM Remissvar Kreativa Sverige SOU 2022 44 221216

Vi har även ett antal förslag för bättre möjligheter för den kreativa sektorn inom musik. Läs mer om detta i remissvaret. Utöver dessa förslag vill vi tillägga:

SOM understryker att det behövs ett substantiellt stöd till de oberoende skivbolagens kulturentreprenörer och föreslår på nationell svensk nivå:

 * ett utvidgat stöd för fonogramutgivning som ger sysselsättning och skapar en stabilare grund för musikutgivning

 * ett rejält utökat stöd till musikexporten som ger möjlighet till en långsiktig och expansiv satsning på musikexportområdet

 * stöd till utbildningsinsatser så att de mindre bolagen klarar av att konkurrera på den digitala marknaden

* initiativ från statligt håll som möjliggör musikhubbar i de regioner som saknar sådana.